Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2018 roku RB 52/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000330108 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r., o godz. 11:30, w Warszawie, przy ulicy Chałubińskiego 8, XXIV piętro, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  i jego zdolności podejmowania uchwał oraz sporządzenie i podpisanie listy obecności;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Aforti Holding S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aforti Holding oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku;
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Aforti HoldingA. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku;
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego tekstu jednolitego statutu spółki i przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu spółki.
 11. Wolne wnioski;
 12. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Na podstawie art. 4022 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

 1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. nie później niż
05 czerwca 2018 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w Spółce pod adresem: Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@afortiholding.pl.

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 8 czerwca 2018 r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

 1. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie Spółce pod adresem: Warszawa (00-613), ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@afortiholding.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Podobnie jak w pkt. 1 powyżej Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis KRS.

W przypadku Akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

 1. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 1. Prawo do ustanowienia pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Spółka informuje, że wzór formularza instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 4023 ksh został zamieszczony na stronie internetowej Spółki.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@afortiholding.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

 1. dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
 2. zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informacje o udzieleniu pełnomocnictwa  w postaci elektronicznej najpóźniej jeden dzień roboczy przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik winien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

 1. Uczestnictwo w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 1. Wypowiadanie się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 1. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut spółki nie przewiduje oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest dzień 10 czerwca 2018 roku (tzw. record date) wyliczony zgodnie z art. 4061 ksh.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki będą miały prawo uczestniczyć wyłącznie osoby, które:

a) na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (10 czerwca 2018 r.) będą Akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
b) w terminie pomiędzy 30 maja 2018 roku (dzień ukazania się ogłoszenia o zwołaniu) a 11 czerwca 2018 roku (pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy) zwrócą się do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Na trzy dni robocze przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (tj. od dnia 21 czerwca 2018 do dnia 26 czerwca 2018 r.) w siedzibie Spółki w godz. 10:00 – 16:30 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres e-mail Spółki: biuro@afortiholding.pl

 1. Tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, oraz projekty uchwał w Spółce, pod adresem: Warszawa, ul. Chałubińskiego nr 8, XXIV piętro lub na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.aforti.pl.

 1. Miejsce udostępniania informacji dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.aforti.pl. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

czytaj więcej

Pełna dokumentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie dostępna tutaj