Zawarcie umów cesji wierzytelności przez spółkę zależną Aforti Collections S.A. RB 106/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż powziął informację, że w dniu 05 listopada 2018 r. jego spółka zależna: Aforti Collections S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Aforti Collections”), zawarła trzy odrębne, znaczące umowy cesji wierzytelności (dalej: „Umowy”) z podmiotami działającymi w sektorze pożyczek pozabankowych dla klientów indywidualnych.

Na podstawie w/w Umów, Aforti Collections nabyła portfele wierzytelności o łącznej wartości wierzytelności 3.735.896,00 złotych.

Zawarcie Umów stanowi realizację Strategii Rozwoju Emitenta w zakresie stopniowego zwiększania udziału Aforti Collections w rynku zarządzania wierzytelnościami. W opinii Zarządu Spółki oraz Zarządu Aforti Collections, obserwowany od kilku lat stały wzrost wartości rynku pożyczek pozabankowych przeznaczonych dla konsumentów indywidualnych, a także brak wyspecjalizowanych struktur windykacyjnych w firmach działających we wskazanej branży, pozwalają na zbudowanie silnej pozycji Aforti Collections w zakresie zarządzania oraz odzyskiwania tego typu wierzytelności.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

czytaj więcej