Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. – listopad 2018 r. RB 114/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A za listopad 2018 roku.

1) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za listopad 2018:
W listopadzie 2018 r. Aforti Finance S.A. udzieliła 45 pożyczek (mniej o 5,83% rok-do-roku) o łącznej wartości 4 657,74 tys. PLN, co w odniesieniu do tego samego miesiąca 2017 r. stanowi spadek o 11,76 procent.
Wartość złożonych wniosków wyniosła 37 509,53 tys. PLN, jest to wynik wyższy o 64,95% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W listopadzie 2018 zostało złożonych 321 wniosków o pożyczkę, co oznacza wzrost o 33,20% w odniesieniu do tego samego miesiąca 2017 roku.

Narastająco, po jedenastu miesiącach 2018 roku Aforti Finance S.A. udzielił 539 pożyczek (o 25,35% więcej rok-do-roku) o łącznej wartości 54 680,43 tys. PLN i wynik ten stanowi wzrost o 66,09% wobec 2017 roku.
Od stycznia do końca listopada br. złożonych zostało 3584 wniosków o udzielenie pożyczki na łączną kwotę 448 955,57 tys. PLN. Liczba złożonych wniosków wzrosła o 70,34%, zaś ich łączna wartość o 169,21% w odniesieniu do tożsamego okresu w roku poprzednim.

2) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange S.A. za listopad 2018:
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w listopadzie 2018 r. wyniosła 29 562,96 tys. EUR i była wyższa o 249,58% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Jednocześnie, na koniec listopada br. wartość obrotu osiągnęła poziom 235 939,10 tys. EUR, notując wzrost o 206,51% rok-do-roku.

3) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Romania S.A. za listopad 2018:
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w Rumunii w listopadzie 2018 r. wyniosła 10 340,59 tys. EUR i w porównaniu do tego samego miesiąca w roku poprzednim była wyższa o 49496957,51%.

W okresie od stycznia do końca listopada br. Aforti Exchange Romania S.A. zanotowała 57 799,73 tys. EUR łącznej wartości obrotu. Wartość ta wzrosła względem poprzedniego roku o 2778251,51%.

4) Szacunkowe łączne dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange za listopad 2018:
Łączna wartość obrotu na platformach wymiany walut Aforti Exchange prowadzonych w Polsce oraz w Rumunii w listopadzie 2018 r. wyniosła 39  903,55 tys. euro, co w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim oznacza wzrost o 371,75%.

Jednocześnie narastająco po jedenastu miesiącach br. łączna wartość obrotu osiągnęła poziom 293 738,83 tys. euro i wzrosła ona rok-do-roku o 281,59%.

5) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. za listopad 2018:
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w listopadzie 2018 r. wyniosła
3 745,40 tys. PLN. Stanowi to wzrost o 71,80% rok-do-roku. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 1628 i była wyższa o 363,82% w porównaniu do listopada 2017 r. Spółka we wskazanym miesiącu zawarła 5 umów, mniej o sześć niż w roku wcześniejszym.

W ujęciu narastającym, na koniec listopada 2018 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych była równa 16 498,83 tys. zł, co stanowi spadek o 29,02% rok-do-roku. Liczba zleceń również obniżyła się o 73,36% z 17 118 do 4 561. Jednocześnie liczba zawartych umów windykacyjnych w okresie od stycznia do końca listopada br. zmniejszyła się o 49,64% do 69.

6) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe LifeBelt Sp. z o.o. za listopad 2018:
W miesiącu listopadzie 2018 roku wartość nominalna zleceń windykacyjnych LifeBelt wyniosła 28 204.17 tys. zł, zaś ich liczba była równa 6353. Ponadto, w listopadzie br. spółka podpisała 3 nowe umowy windykacyjne.

W okresie od stycznia do końca listopada 2018 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych w portfelu spółki osiągnęła poziom 387 079.93 tys. złotych. Liczba zleceń windykacyjnych wynosiła 83 460. We wskazanym okresie pozyskanych zostało 6 nowych umów windykacyjnych.

Dane porównawcze za rok poprzedni nie są dostępne z uwagi na fakt, że spółka nie należała do struktur Grupy Aforti.

7) Szacunkowe łączne dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. oraz LifeBelt sp. z o.o. za listopad 2018:

Łączna wartość nominalna zleceń Aforti Collections SA oraz LifeBelt sp. z o.o. w listopadzie 2018 r. wynosiła 31 949,57 tys. zł i była ona wyższa o 1365,54% niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Łączna liczba zleceń windykacyjnych była równa 7981 (wzrost o 2173,79%). W listopadzie obie spółki zawarły łącznie 8 nowych umów windykacyjnych.

Od początku 2018 r. do końca listopada łączna wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom 403 578,76 tys. zł, co oznacza wzrost o 1636,33% rok-do-roku. Jednocześnie łączna liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 88 021 sztuk (wzrost o 414,20%). We wskazanym okresie spółki zawarły łącznie 75 umów windykacyjnych.

Dane porównawcze za 2017 rok nie zawierają danych finansowych LifeBelt sp. z o.o. z uwagi na fakt, że spółka ta nie należała do struktur Grupy Aforti.

8) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Factor S.A. za listopad 2018:
W listopadzie 2018 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez Aforti Factor S.A. wyniosła 4 670.95 tys. PLN. Jednocześnie narastająco, na koniec listopada br. wartość ta osiągnęła poziom 25 147.68 tys. złotych.

Z uwagi na fakt, iż spółka zaczęła działalność operacyjną w styczniu 2018 roku, dane porównawcze nie są dostępne.

Tabela zawierająca szacunkowe dodatkowe dane raportowane za wrzesień 2018 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

czytaj więcej