Informacja dotycząca sprzedaży wierzytelności w Grupie Aforti RB 84/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, że powziął informację, że w dniu 15 listopada 2019 roku spółki zależne Emitenta: Aforti Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Aforti Finance”) oraz Aforti Factor S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Aforti Factor”) zawarły ze spółką Aforti Collections S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Aforti Collections”) umowy cesji wierzytelności przeterminowanych z tytułu udzielonych pożyczek oraz sfinansowanych faktur małych i średnich przedsiębiorstw.

Powyższe portfele wierzytelności zostały nabyte przez Aforti Collections za łączną cenę 5.100.000,00 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych). Przedmiotowe umowy nie zawierają warunków zawieszających, jak również nie przewidują postanowień w zakresie kar umownych, a ich pozostałe postanowienia nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych dla tego rodzaju umów.

Zawarcie ww. umów cesji wierzytelności podyktowane jest rosnącą skalą działalności spółek Aforti Factor oraz Aforti Finance, a także stosowaną praktyką rynkową przez krajowe i zagraniczne podmioty o podobnym profilu działalności. Należąca do Grupy Kapitałowej spółka Aforti Collections jest firmą windykacyjną specjalizującą się w zarządzaniu należnościami, w tym nabywaniem oraz serwisowaniem portfeli wierzytelności, co pozwoli osiągnąć optymalny wynik finansowy na zarządzanych portfelach, będących przedmiotem sprzedaży.

Powyższe transakcje będą miały wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Aforti, które zostaną zaprezentowane w raporcie okresowym za IV kwartał 2019 roku. W chwili uzyskania wiarygodnej informacji w powyższym zakresie, Zarząd Emitenta opublikuje stosowny komunikat bieżący.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

czytaj więcej