RB ESPI 37/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Aforti Holding S.A. w dniu 25 czerwca 2020 r.

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 25.06.2020 roku:

  1. Kamilla Sytek – Skonieczna

Liczba zarejestrowanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 508.217

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 508.217

Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 7,55%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,62%

  1. Klaudiusz Sytek

Liczba zarejestrowanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 5.877.216

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 5.877.216

Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 88,04%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 65,00%

Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dysponowali łącznie liczbą 6.675.434 głosów. Ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Emitenta wynosi 9.042.514, zaś liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 9.042.514

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Czytaj więcej