RB ESPI 21/2021 – Zawarcie umowy Term Sheet w celu nabycia podmiotu faktoringowego

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: „Spółka”, „Emitent” w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 17/2021 z dnia 3 marca 2021 roku informuje, w iż w dniu dzisiejszym, tj. 24 marca 2021 roku oferta wstępna niewiążąca dotycząca zakupu spółki z branży faktoringowej działającej na rynku chorwackim (dalej: „Faktor”) została przyjęta oraz Strony zawarły umowę Term Sheet m. in. na następujących warunkach :
– strony będą współdziałanie w celu uzyskania zgodny regulatora chorwackiego na zawarcie transakcji,
– strona sprzedająca oraz Faktor działać będą w jak najlepszym interesie spółki i nie dokonają istotnych zmian w jej działalności,
– wszystkie zobowiązania i pożyczki Faktora zostaną spłacone do czasu zawarcia umowy nabycia udziałów

Emitent jako cenę rozliczeniową nabycia do 100% udziałów wskazał wartość księgową kapitałów własnych Faktora powiększone o wynegocjowany mnożnik wartości EBITDA.

Podpisanie przez obie Strony transakcji umowy Term Sheet  stanowi rozpoczęcie procesu negocjacji finalnej umowy nabycia udziałów (SPA). Wstępny termin zawarcia zakończenia transakcji planowany jest do dnia 30 sierpnia 2021 roku.

Przejęcie podmiotu z rynku chorwackiego ma na celu wspólne osiągnięcie efektu synergii oraz uzyskaniu z prowadzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego możliwie najlepszych wyników ekonomicznych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

Czytaj wiecej