RB EBI 24/2021 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowań dla akcji serii I

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, po rozpoznaniu wniosku Emitenta o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii I, w dniu 29 kwietnia 2021 r. podjął Uchwałę Nr 460/2021, w której określił dzień 10 maja 2021 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu NewConnect  1.240.599  akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 1 zł  każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLMNTHL00024”, pod warunkiem dokonania w dniu 10 maja 2021 r. asymilacji tych akcji z akcjami Spółki notowanymi w alternatywnym systemie obrotu, oznaczonymi kodem „PLMNTHL00016”.

Akcje te notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „AFHOL” i oznaczeniem „AFH”.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Czytaj więcej