RB ESPI 35/2011 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Aforti Holding S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 29.06.2021roku:

 

  1. Kamilla Sytek – Skonieczna

Liczba zarejestrowanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 508.217

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 508.217

Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 8,34%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,62%

 

  1. Klaudiusz Sytek

Liczba zarejestrowanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 5.574.760

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 5.574.760

Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 91,49%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 61,65%

 

 

Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dysponowali łącznie liczbą 6.082.977 głosów. Ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Emitenta wynosi 9.042.514, zaś liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 9.042.514.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Czytaj dalej