RB ESPI 36/2021 – Informacje dotyczące zawartej znaczącej umowy przez spółkę zależną – Aforti PLC

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 21/2021 z dnia 24 marca 2021 informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od Aforti PLC, spółki zależnej z siedzibą w Wielkiej Brytanii, o podpisaniu przez nią w dniu 30 czerwca 2021 warunkowej umowy nabycia udziałów (SPA) w spółce Adriatic Zagreb Factoring d.o.o. („Faktor”) z siedzibą w Chorwacji. Umowa wejdzie w życie po spełnieniu warunków, w tym zgody wydanej przez HANFA, tj. Chorwackiego Urzędu Nadzoru nad Instytucjami Finansowymi.

Cena zakupu udziałów skalkulowana zostanie wg wzoru: wartość księgowa kapitałów własnych powiększona o 9 x EBITDA, wyliczonych na dzień zamknięcia transakcji.

 

Nabycie Faktora powiązane jest z realizacją przyjętej strategii rozwoju Grupy Aforti.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne

 

Czytaj dalej