RB ESPI 19/2022 Odstąpienie od Umowy Inwestycyjnej

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego RB ESPI 11/2022 dotyczącego zawarcia Umowy Inwestycyjnej (dalej: „Umowa”) z akcjonariuszami spółki For-Net S.A. z siedzibą w Krakowie oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego RB ESPI 14/2022 o spełnieniu kolejnych warunków Umowy informuje, że Emitent wraz z jego spółką zależną Aforti Collections S.A. odebrały w dniu dzisiejszym oświadczenie o odstąpieniu jednej ze stron reprezentującej 7,15% Umowy od Umowy Inwestycyjnej. Emitent wraz z jego spółką zależną Aforti Collections S.A. stoi na stanowisku, iż przedmiotowe oświadczenie jest wadliwe prawnie. Jednocześnie Emitent wraz z jego spółką zależną Aforti Collections S.A. wezwał strony Umowy do zwrotu środków wpłaconych w związku z zawartą Umową w terminie do dnia 19 lipca 2022 r. W przypadku braku zwrotu środków w terminie 19 lipca 2022 r.  Emitent wraz z jego spółką zależną Aforti Collections S.A. zaproponował alternatywne rozwiązanie polegające na rozwiązaniu Umowy i spłacie pozostałych stron Umowy pozostając dalej jedynym właścicielem For-Net S.A. poprzez jego spółkę zależną Aforti Collections S.A..

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

Czytaj dalej