RB ESPI 11/2023 Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – czerwiec 2023 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: „Spółka”, „Emitent”- niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za czerwiec 2023 roku.

1. Wymiana walut na platformach online
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w czerwcu 2023 r. wyniosła ok. 300,96 mln PLN oraz była niższa o 40,69% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po sześciu miesiącach 2023 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 2608,32 mln PLN, co oznacza wzrost o 8,15% rok do roku.

2. Zlecenia windykacyjne
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w czerwcu 2023 r. wyniosła ok. 132,45 mln PLN oraz była wyższa o 115,03% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po sześciu miesiącach 2023 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 611,85 mln PLN, notując wzrost o 54,03% rok do roku.

3. Sfinansowane wierzytelności
W czerwcu 2023 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wyniosła ok. 1,13 mln PLN oraz była wyższa o 437,84% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po sześciu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie ok. 5,84 mln PLN wierzytelności, notując wzrost o 154,01% rok do roku.

4. Łączna sprzedaż
W czerwcu 2023 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 103,60 mln EUR i była niższa o 23,66% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po sześciu miesiącach 2023 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 769,12 mln EUR, co oznacza wzrost o 14,75% rok do roku.

5. Łączna liczba klientów
W czerwcu 2023 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wyniosła 7 548 oraz była wyższa o 8,08% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za czerwiec 2023 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Przeczytaj raport