RB EBI 22/2023 Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 28 lipca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie), wznowiło obrady po przerwie zarządzonej w dniu 30 czerwca 2023 roku i następnie zakończyło obrady nie podejmując uchwał zgłoszonych porządkiem obrad.

Powodem zakończenia obrad przez Zgromadzenie był brak sprawozdań z badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2022 sporządzonych przez niezależnego biegłego rewidenta oraz ustawowy zakaz zarządzenia dalszej przerwy. Zgodnie bowiem z treścią art. 408 § 2 zd. 2 KSH łącznie przerwy nie
mogą trwać dłużej niż 30 dni.

Zarząd informuje, że zwoła kolejne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niezwłocznie po otrzymaniu sprawozdań z badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2022 sporządzonych przez niezależnego biegłego rewidenta i publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2022.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, że raport kwartalny Spółki za II kwartał 2023 roku zostanie opublikowany zgodnie z ustalonym harmonogramem tj. w dniu 14 sierpnia 2023 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6a, 7-8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

Raport