RB ESPI 12/2023 Wpis spółki zależnej Aforti Finance S.A. na listę ostrzeżeń publicznych oraz zajęcie przez Zarząd stanowiska w sprawie

Wpis spółki zależnej Aforti Finance S.A. na listę ostrzeżeń publicznych oraz zajęcie przez Zarząd stanowiska w sprawie

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisaniu na listę ostrzeżeń publicznych, prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”), spółki zależnej Emitenta, Aforti Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „AF”), w konsekwencji zawiadomienia z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe skierowanego przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Zarząd uznał ten wpis za informację poufną z uwagi na potencjalne szkody, jakie wpis na listę ostrzeżeń publicznych spółki zależnej od Emitenta może wywołać Spółce, co może mieć wpływ na jej sytuację gospodarczą, majątkową i finansową.

Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, iż AF nie wystawia weksli inwestycyjnych ani nie zaciąga pożyczek od inwestorów indywidualnych, nie posiada także żadnych zobowiązań wobec inwestorów indywidualnych. Ponadto, AF nie przyjmowała wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, a od roku 2020 nie prowadzi żadnej nowej działalności operacyjnej. Aktualnie podmiot ten koncentruje się na windykacji posiadanego już portfela pożyczkowego wobec przedsiębiorców. Dlatego też decyzja KNF o włączeniu AF na listę ostrzeżeń jest w ocenie Zarządu Spółki bezzasadna i pozbawiona podstaw prawnych, a także nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistej działalności obecnej jak i przeszłej AF. Ponadto, Zarząd zaznacza, że KNF nie informowała Emitenta o prowadzeniu w tej kwestii postępowania wyjaśniającego ani o swojej decyzji dot. włączenia AF na listę ostrzeżeń publicznych i skierowaniu zawiadomienia do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W przypadku powzięcia takich informacji z wyprzedzeniem, Zarząd Spółki miałby możliwość odniesienia się do potencjalnych zarzutów i przedstawienia dokumentacji, która pozwoliłaby wyjaśnić wszelkie wątpliwości KNF wobec AF. KNF również nie pytała AF ani nie kierowała do AF żadnych pism, wezwań do złożenia oświadczeń, żądań przekazania wyjaśnień czy zapytań związanych z jakąkolwiek działalnością AF.

Niezależnie od powyższego, Zarząd deklaruje ścisłą i pełną współpracę z KNF i Prokuraturą Okręgową w Warszawie, w celu jak najszybszego wyjaśnienia wszystkich kwestii będących przedmiotem ewentualnych wątpliwości organu nadzoru oraz prokuratury, zgłaszając gotowość do przedstawienia wskazanym organom kompletnych informacji na temat AF oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne dodatkowe pytania, które pozwolą rozwiać wszelkie wątpliwości w tej materii.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

Raport