RB ESPI 14/2023 Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – lipiec 2023 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za lipiec 2023 roku.

1) Wymiana walut na platformach online
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w lipcu 2023 r. wyniosła ok. 164,44 mln PLN oraz była niższa o 66,50% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po siedmiu miesiącach 2023 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 2772,76 mln PLN, co oznacza spadek o 1,57% rok do roku.

2) Zlecenia windykacyjne
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w lipcu 2023 r. wyniosła ok. 92,15 mln PLN oraz była niższa o 57,40% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po siedmiu miesiącach 2023 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 704,10 mln PLN, notując wzrost o 14,76% rok do roku.

3) Sfinansowane wierzytelności
W lipcu 2023 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wyniosła ok. 1,19 mln PLN oraz była wyższa o 522,87% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po siedmiu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie ok. 7,03 mln PLN wierzytelności, notując wzrost o 182,40% rok do roku.

4) Łączna sprzedaż
W lipcu 2023 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 61,46 mln EUR i była niższa o 63,56% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po siedmiu miesiącach 2023 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 830,61 mln EUR, co oznacza wzrost o 1,48% rok do roku.

5) Łączna liczba klientów
W lipcu 2023 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wyniosła 7 562 oraz była wyższa o 7,52% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za lipiec 2023 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

Raport