RB ESPI 16/2023 Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – sierpień 2023 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Spółka”, „Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za sierpień 2023 roku.

1) Wymiana walut na platformach online
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w sierpniu 2023 r. wyniosła ok. 169,34 mln PLN oraz była niższa o 64,56% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po ośmiu miesiącach 2023 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 2941,88 mln PLN, co oznacza spadek o 12,93% rok do roku.

2) Zlecenia windykacyjne
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w sierpniu 2023 r. wyniosła ok. 126,97 mln PLN oraz była wyższa o 19,88% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po ośmiu miesiącach 2023 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 830,82 mln PLN, notując wzrost o 15,48% rok do roku.

3) Sfinansowane wierzytelności
W sierpniu 2023 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wyniosła ok. 1,32 mln PLN oraz była wyższa o 537,51% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po ośmiu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie
ok. 8,35 mln PLN wierzytelności, notując wzrost o 209,64% rok do roku.

4) Łączna sprzedaż
W sierpniu 2023 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 70,96 mln EUR i była niższa o 49,04% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po ośmiu miesiącach 2023 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 901,45 mln EUR, co oznacza spadek o 7,80% rok do roku.

5) Łączna liczba klientów
W sierpniu 2023 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wyniosła 7 582 oraz była wyższa o 6,24% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za sierpień 2023 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

raport