RB ESPI 17/2023 Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – wrzesień 2023 r.

Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – wrzesień 2023 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za wrzesień 2023 roku.

1) Wymiana walut na platformach online
Wartość obrotu na platformie wymiany walut we wrześniu 2023 r. wyniosła ok. 178,49 mln PLN oraz była niższa o 67,12% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dziewięciu miesiącach 2023 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 3120,37 mln PLN, co oznacza spadek o 20,43% rok do roku.

2) Zlecenia windykacyjne
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych we wrześniu 2023 r. wyniosła ok. 36,12 mln PLN oraz była niższa o 58,12% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dziewięciu miesiącach 2023 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 866,71 mln PLN, notując wzrost o 7,57% rok do roku.

3) Sfinansowane wierzytelności
We wrześniu 2023 r. wartość sfinansowanych wierzytelności wyniosła ok. 1,06 mln PLN oraz była wyższa o 100,61% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dziewięciu miesiącach bieżącego roku wartość sfinansowanych wierzytelności wyniosła łącznie ok. 9,41 mln PLN, notując  wzrost o 191,80% rok do roku.

4) Łączna sprzedaż
We wrześniu 2023 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 51,42 mln EUR i była niższa o 65,75% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dziewięciu miesiącach 2023 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 952,82 mln EUR, co oznacza spadek o 15,51% rok do roku.

5) Łączna liczba klientów
We wrześniu 2023 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wyniosła 7 597 oraz była wyższa o 5,72% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za wrzesień 2023 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

RAPORT