RB EBI 26/2023 Zawarcie umowy o przeprowadzenie badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz GK Aforti Holding za lata 2022 i 2023

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27 października 2023 roku Rada Nadzorcza na mocy Uchwały nr 01/27/10/2023 dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2022 i 2023 oraz na mocy Uchwały nr 02/27/10/2023 dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aforti Holding za lata 2022 i 2023.

Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą jest firma: Advantim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audit spółka komandytowa, ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, KRS 0000433243, wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 4048.

Emitent informuje, że w dniu 3 listopada 2023 roku podpisał umowę o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych z firmą audytorską Advantim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audit spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ze strony Spółki oraz Emitent powziął informację, że w dniu dzisiejszym niniejsza umowa została podpisana ze strony firmy audytorskiej, tym samym doszło do jej zawarcia.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

RAPORT