RB ESPI 18/2023 Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – październik 2023 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za październik 2023 roku.

1) Wymiana walut na platformach online
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w październiku 2023 r. wyniosła ok. 150,71 mln PLN oraz była niższa o 74,80% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dziesięciu miesiącach 2023 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 3271,08 mln PLN, co oznacza spadek o 27,62% rok do roku.

2) Zlecenia windykacyjne
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w październiku 2023 r. wyniosła ok. 41,27 mln PLN oraz była niższa o 15,75% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dziesięciu miesiącach 2023 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 907,98 mln PLN, notując wzrost o 6,24% rok do roku.

3) Sfinansowane wierzytelności
W październiku 2023 r. wartość sfinansowanych wierzytelności wyniosła ok. 1,10 mln PLN oraz była wyższa o 76,09% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dziesięciu miesiącach bieżącego roku wartość sfinansowanych wierzytelności wyniosła łącznie ok. 10,50 mln PLN, notując wzrost o 173,09% rok do roku.

4) Łączna sprzedaż
W październiku 2023 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 46,03 mln EUR i była niższa o 70,18% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dziesięciu miesiącach 2023 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 998,85 mln EUR, co oznacza spadek o 22,10% rok do roku.

5) Łączna liczba klientów
W październiku 2023 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wyniosła 7 606 oraz była wyższa o 4,85% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za październik 2023 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

RAPORT