RB ESPI 5/2024 Działania związane z realizacją strategii Emitenta – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie
nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej treść opóźnionej informacji poufnej, dotyczącej zmian w projekcie AFORTI.BIZ, stanowiącego część strategii Grupy Aforti.

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

RAPORT