RB ESPI 6/2024 Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – marzec 2024 r

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za marzec 2024 roku.

1) Wymiana walut na platformach online
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w marcu 2024 r. wyniosła ok. 113,28 mln PLN oraz była niższa o 80,14% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po trzech miesiącach 2024 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 364,84 mln PLN, co oznacza spadek o 76,37% rok do roku.

2) Zlecenia windykacyjne
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w marcu 2024 r. wyniosła ok. 31,31 mln PLN oraz była niższa o 77,03% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po trzech miesiącach 2024 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 118,38 mln PLN, notując spadek o 60,84% rok do roku.

3) Sfinansowane wierzytelności
W marcu 2024 r. wartość sfinansowanych wierzytelności wyniosła ok. 0,41 mln PLN oraz była niższa o 38,35% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po trzech miesiącach bieżącego roku wartość sfinansowanych wierzytelności wyniosła łącznie ok. 0,68 mln PLN, notując spadek o 66,01% rok do roku.

4) Łączna sprzedaż
W marcu 2024 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 34,57 mln EUR i była niższa o 79,50% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po trzech miesiącach 2024 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 115,37 mln EUR, co oznacza spadek o 73,81% rok do roku.

5) Łączna liczba klientów
W marcu 2024 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wyniosła 7 646 oraz była wyższa o 2,25% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za marzec 2024 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

RAPORT