RB ESPI 12/2024 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Spółka”_, działając na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE „Rozporządzenie MAR”, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść opóźnionej informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione w dniu 3 czerwca 2024

 

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

RAPORT