RB EBI 15/2024 Nałożenie na Spółkę środka dyscyplinującego przez GPW

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 20 czerwca 2024 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę nr 798/2024 w sprawie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 15.000,00 zł, w związku z brakiem publikacji raportu rocznego za rok 2023.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

RAPORT