RB ESPI 14/2024 Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – czerwiec 2024 r

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za czerwiec 2024 roku.

1) Wymiana walut na platformach online
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w czerwcu 2024 r. wyniosła ok. 88,28 mln PLN oraz była niższa o 70,67% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.
W ujęciu narastającym, po sześciu miesiącach 2024 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 666,46 mln PLN, co oznacza spadek o 74,45% rok do roku.

2) Zlecenia windykacyjne
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w czerwcu 2024 r. wyniosła ok. 19,50 mln PLN oraz była niższa o 85,29% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.
W ujęciu narastającym, po sześciu miesiącach 2024 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych
osiągnęła poziom ok. 199,11 mln PLN, notując spadek o 67,46% rok do roku.

3) Sfinansowane wierzytelności
W czerwcu 2024 r. wartość sfinansowanych wierzytelności wyniosła ok. 0,04 mln PLN oraz była niższa o 96,53% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.
W ujęciu narastającym, po sześciu miesiącach bieżącego roku wartość sfinansowanych wierzytelności wyniosła łącznie ok. 1,01 mln PLN, notując spadek o 82,76% rok do roku.

4) Łączna sprzedaż
W czerwcu 2024 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 25,70 mln EUR i była niższa o 75,19% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.
W ujęciu narastającym, po sześciu miesiącach 2024 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 206,61 mln EUR, co oznacza spadek o 73,14% rok do roku.

5) Łączna liczba klientów
W czerwcu 2024 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wyniosła 7 666 oraz była wyższa o 1,56% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.
Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za czerwiec 2024 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

RAPORT