Wyniki Finansowe

Zysk/Strata netto (tys. PLN)

Zysk netto AFORTI Holding S.A. w 1. kwartale 2022 roku wyniósł 4,78 mln PLN.

Przychody skonsolidowane (mln PLN)

Aktywa (mln PLN)

Wartość aktywów AFORTI Holding S.A. na koniec marca 2022 r. wyniosła 475,61 mln PLN.

Kapitały własne (mln PLN)

Na koniec marca 2022r. AFORTI Holding S.A. zanotowała wzrost kapitału własnego do 265,90 mln PLN.