Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. – maj 2018 r. RB 54/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”)  niniejszym  przekazuje  do  publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A za maj 2018 roku.

 1. Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za maj 2018:
  W maju 2018 r. Aforti Finance S.A. udzielił 53 pożyczek (wzrost o 23,26% r/r) o łącznej wartości 6 682,59 tys. PLN, co w odniesieniu do tego samego miesiąca 2017 r. stanowi wzrost o 93,07 procent.
  Wartość złożonych wniosków wyniosła  47 774,31 tys. PLN, jest  to  wynik wyższy o 213,80% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W maju 2018 zostały złożone 323 wnioski o pożyczkę, co oznacza wzrost o 71,81% w odniesieniu do tego samego miesiąca 2017 roku.
  Narastająco, po pierwszych pięciu miesiącach 2018 roku Aforti Finance S.A. udzielił 273 pożyczek (o 60,59% więcej r-d-r) o łącznej wartości  29 202,79 tys. PLN i wynik ten stanowi wzrost o 181,23% wobec 2017 roku.
  Od stycznia do końca maja br. złożonych zostało 1570 wniosków o udzielenie pożyczki na łączną kwotę  195 279,82 tys. PLN. Liczba złożonych wniosków wzrosła o 98,23%, zaś ich łączna wartość o 300,43% w odniesieniu do tożsamego okresu w roku poprzednim.
 2. Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange S.A. za maj 2018:
  Wartość obrotu na platformie wymiany walut w maju 2018 r. wyniosła 25 638,07 tys. EUR i była wyższa o 272,84% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Jednocześnie, na koniec maja br. wartość obrotu osiągnęła poziom 90 483,41 tys. EUR, notując wzrost o 230,11% rok-do-roku.
 3. Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Romania S.A. za maj 2018:
  Wartość obrotu na platformie wymiany walut w Rumunii w maju 2018 r. wyniosła 5 573,42 tys. EUR. W okresie od stycznia do końca maja br. Aforti Exchange Romania S.A. zanotowała 15 727,53 tys. EUR łącznej wartości obrotu.
  W związku z tym, iż spółka została zarejestrowana w czerwcu 2017 r., brak jest danych porównawczych.
 4. Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. za maj 2018:
  Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w maju 2018 r. wyniosła 816,45 tys. PLN.. Stanowi to spadek o 53,44% r/r. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 80 i była niższa o 87,54% w porównaniu do maja 2017 r.
  Spółka we wskazanym miesiącu zawarła 9 umów, co stanowi spadek o 66,67% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim.
  W ujęciu narastającym, na koniec maja 2018 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych była równa 8 621,48 tys. zł, co stanowi spadek o 34,05% rok-do-roku. Liczba zleceń również obniżyła się o 92,44% z 13 487 do 1 019. Jednocześnie liczba zawartych umów windykacyjnych w okresie od stycznia do końca maja br. zmniejszyła się o 67,24% do 19.
 5. Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Factor S.A. za maj 2018:
  W maju 2018 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez Aforti Factor S.A. wyniosła 1 792,28 tys. PLN. Jednocześnie narastająco, po pierwszych pięciu miesiącach br. wartość ta osiągnęła poziom 6 283,15 tys. złotych.
  Z uwagi na fakt, iż spółka zaczęła działalność operacyjną w styczniu 2018 roku, dane porównawcze nie są dostępne.

Tabela zawierająca szacunkowe dodatkowe dane raportowane za maj 2018 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

czytaj więcej