Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. – luty 2019 r RB 21/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A za luty 2019 roku.

1) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za luty 2019:

W lutym 2019 r. Aforti Finance S.A. udzieliła 19 pożyczek (mniej o -62,75% rok-do-roku) o łącznej wartości 2 332,46 tys. PLN, co w odniesieniu do tego samego miesiąca 2018 r. stanowi obniżkę o 57,54 procent. Wartość złożonych wniosków wyniosła 29 231,32 tys. PLN, jest to wynik niższy o 7,36% w porównaniu do
analogicznego okresu poprzedniego roku.

W lutym 2019 zostało złożonych 198 wniosków o pożyczkę, co w odniesieniu do tego samego miesiąca 2018 r. jest wynikiem niższym o 32,42%. Narastająco, na koniec lutego 2019 roku Aforti Finance S.A. udzielił 39 pożyczek (mniej o 63,55% rok-do-roku) o łącznej wartości 5176,54 tys. PLN i wynik ten stanowi obniżkę o 48,10% wobec 2018 roku. Od stycznia do końca lutego ubr. złożone zostały 363 wnioski o udzielenie pożyczki na łączną kwotę 48 648,30 tys. PLN.

Liczba złożonych wniosków zmniejszyła się o 36,32%, zaś ich łączna wartość o 19,47% w odniesieniu do tożsamego okresu w roku poprzednim.

2) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange S.A. za luty 2019:

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w lutym 2019 r. wyniosła 32 172,52 tys. EUR i była wyższa o 188,10% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Jednocześnie, po dwóch miesiącach 2019 roku wartość obrotu osiągnęła poziom 65 226,29 tys. EUR, notując wzrost o 175,88% rok-do-roku.

3) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Romania S.A. za luty 2019:

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w Rumunii w lutym 2019 r. wyniosła 8 968,23 tys. EUR, co stanowi wzrost o 276,97% w odniesieniu do lutego 2018 roku.

W okresie od stycznia do końca lutego 2019 r. Aforti Exchange Romania S.A. zanotowała 21 301,05 tys. EUR łącznej wartości obrotu, co w porównaniu do roku poprzedniego stanowi wzrost o 550,52%.

4) Szacunkowe łączne dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange za luty 2019:

Łączna wartość obrotu na platformach wymiany walut Aforti Exchange prowadzonych w Polsce oraz w Rumunii wyniosła w lutym 2019 r. 41 140,74 tys. euro, co w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim oznacza wzrost o 203,71%. Jednocześnie narastająco po dwóch miesiącach br. łączna wartość obrotu osiągnęła poziom 86 527,34 tys. euro i wzrosła ona rok-do-roku o 221,45%.

5) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. za luty 2019:

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w lutym 2019 r. wyniosła 43 970,05 tys. PLN. Stanowi to wzrost o 3296,87% rok-do-roku. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 8016 i była wyższa o 22802,86% w porównaniu do lutego 2018 r. Spółka we wskazanym miesiącu zawarła 5 umów (wzrost o 400,00% r-d-r). W ujęciu narastającym, na koniec lutego 2019 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych była równa 76 192,89 tys. zł, co stanowi wzrost o 2823,72% rok-do-roku. Liczba zleceń również była wyższa o 1343,60% i
wyniosła 12 516. Jednocześnie liczba zawartych umów windykacyjnych w okresie od stycznia do końca lutego br. była równa 8 (taka sama jak w roku poprzednim).

6) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Factor S.A. za luty 2019:

W lutym 2019 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez Aforti Factor S.A. wyniosła 3 388,19 tys. PLN i była wyższa o 238,80% niż w roku ubiegłym.
Jednocześnie narastająco, po dwóch miesiącach 2019 r. wartość ta osiągnęła poziom 7 773,75 tys. zł, notując wzrost o 406,15% rok-do-roku.

Tabela zawierająca szacunkowe dodatkowe dane raportowane za wrzesień 2019 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

czytaj więcej