RB ESPI 1/2024 Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – grudzień 2023 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Spółka”, „Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za grudzień 2023 roku.

1) Wymiana walut na platformach online
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w grudniu 2023 r. wyniosła ok. 113,17 mln PLN oraz była niższa o 78,27% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dwunastu miesiącach 2023 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 3512,02 mln PLN, co oznacza spadek o 37,01% rok do roku.

2) Zlecenia windykacyjne
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w grudniu 2023 r. wyniosła ok. 35,98 mln PLN oraz była niższa o 52,00% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dwunastu miesiącach 2023 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 981,69 mln PLN, notując wzrost o 0,01% rok do roku.

3) Sfinansowane wierzytelności
W grudniu 2023 r. wartość sfinansowanych wierzytelności wyniosła ok. 0,47 mln PLN oraz była niższa o 34,93% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dwunastu miesiącach bieżącego roku wartość sfinansowanych wierzytelności wyniosła łącznie ok. 11,06 mln PLN, notując wzrost o 124,55% rok do roku.

4) Łączna sprzedaż
W grudniu 2023 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 35,67 mln EUR i była niższa o 74,91% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dwunastu miesiącach 2023 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 1073,99 mln EUR, co oznacza spadek o 31,35% rok do roku.

5) Łączna liczba klientów
W grudniu 2023 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wyniosła 7 633 oraz była wyższa o 4,03% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za grudzień 2023 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

RAPORT