RB EBI 9/2024 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki Aforti Holding Spółka Akcyjna

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 25 kwietnia 2024 roku rezygnacji Pana Krzysztofa Rabiańskiego z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 25 kwietnia 2024 roku. Pan Krzysztof Rabiański nie podał powodów rezygnacji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

RAPORT