RB ESPI 7/2024 Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – kwiecień 2024 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za kwiecień 2024 roku.

1) Wymiana walut na platformach online
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w kwietniu 2024 r. wyniosła ok. 113,57 mln PLN oraz była niższa o 70,34% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po czterech miesiącach 2024 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 478,41 mln PLN, co oznacza spadek o 75,17% rok do roku.

2) Zlecenia windykacyjne
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w kwietniu 2024 r. wyniosła ok. 26,51 mln PLN oraz była niższa o 76,59% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po czterech miesiącach 2024 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 144,81 mln PLN, notując spadek o 65,15% rok do roku.

3) Sfinansowane wierzytelności
W kwietniu 2024 r. wartość sfinansowanych wierzytelności wyniosła ok. 0,15 mln PLN oraz była niższa o 90,08% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po czterech miesiącach bieżącego roku wartość sfinansowanych wierzytelności wyniosła łącznie ok. 0,83 mln PLN, notując spadek o 76,21% rok do roku.

4) Łączna sprzedaż
W kwietniu 2024 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 33,43 mln EUR i była niższa o 71,82% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po czterech miesiącach 2024 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 148,78 mln EUR, co oznacza spadek o 73,39% rok do roku.

5) Łączna liczba klientów
W kwietniu 2024 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wyniosła 7 650 oraz była wyższa o 1,75% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za kwiecień 2024 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

RAPORT